Tekijä: G1

☺️👍 Israelin toivo lähetysjuhlat Malmilla. Olipa upea tilaisuus! Ylistystä Carlo Polon ja Orvo Bergin toimesta + Hebrealaista tanssia. Israelin toivon lähetysraporttia ja Paula Saaren tuoreet terveiset CFAN -missiosta Dar Es Salaamista. Herra tekee suuria asioita! Minä toin terveisiä Pakistanin missiosta. Kiitos Jeesus, että evankeliumi etenee!

Saarnan aihe oli tänään Markus 16:15 ””Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.”

Gospel First Pakistan Mission Report (in English🇬🇧)

 • We held 40 gospel proclamation events together with locals in 16 days we were in Pakistan.
 • We reached tens of thousands of people with the proclamation of the gospel.
 • Before leaving for Finland, we baptize about 100 Pakistanis
 • Several were filled with the Holy Spirit and fire.
 • People were freed from demons and several were healed from the power of the touch of God.
 • We visited several church planting areas and preach the gospel to Mus-lims.

We have a strong vision to reach people with the proclamation of the gospel. At the moment we are organizing future events in Africa and Asia. Big events also mean expenses. We need financial support to carry out the Great Commission of Jesus. We have a vision of the wave of revival and we are working to have a spiritual breakthroughs in these strategic areas that the Lord has spoken to us about. Finland has its own prophetic destiny as a missionary -country! We need to be at work in the end-time harvest!

Support our work:

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Gospel First Pakistanin mission -raportti

 • Järjestimme 16 päivän aikana 40 evankeliumin julistus tilaisuutta.
 • Saavutimme kymmeniä tuhansia ihmisiä evankeliumin julistuksella.
 • Ennen Suomeen lähtöä ehdimme kastaa noin 100 pakistanilaista
 • Useat täyttyivät Pyhällä Hengellä.
 • Ihmiset vapautuivat riivaajista ja useat parantuivat Jumalan kosketuksesta.
 • Saimme vierailla useilla seurakunta -istutus alueilla ja julistaa muslimeille evankeliumia.

Olemme saaneet vahvan näyn evankeliumin julistuksesta. Olemme järjestämässä tapahtumia Afrikkaan ja Aasian. Isot tapahtumat merkitsevät myös kuluja. Tarvitsemme taloudellista tukea, jotta voisimme toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Olemme saaneet näyn herätyksen aallon etenemisestä ja teemme työtä sen eteen, että hengellisiä läpimurtoja tapahtuisi näillä strategisilla alueilla, joista Herra on meille puhunut. Suomella on oma profetaalinen tehtävä lähetysmaana olla työssä lopunajan elonkorjuussa, sen eteen teemme työtä!

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Gospel First Evankeliointi keskus Ugandaan 🇺🇬🇫🇮🙏(In English below ⬇️ )

Olemme aloittaneet evankeliointi keskus -työn Ugandan pääkaupungissa Kampalassa. Kampalan metropoli alueella asuu lähes 7 miljoonaa ihmistä. Keskuksemme on talo, joka sijaitsee keskustan kasvavalla alueella. Alue on täynnä baareja, klubeja, huumeiden käyttäjiä ja halpoja majoitus -keskuksia. Talon takapihalla on 0,5 hehtaarin piha-alue, joka soveltuu julistus ja kokous toimintaan. Kampalan pääkaupunki on valtavan väestökasvun kohteena ja kaupungissa on paljon ihmisiä, jotka pitäisi tavoittaa evankeliumilla.

Kasvavaan evankelista tiimiimme kuuluu tällä hetkellä noin 10 nuorta, joiden keski-ikä on hieman yli 20 vuotta. Ugandassa on maailman toiseksi nuorin väestö, 80 % Ugandalaisista on alle 30-vuotiaita. Innokas nuori evankelista Eric Testimony on puuhamiehenä ja koordinaattorinamme, tässä hankkeessa. Uganda on kokemassa hengellistä heräämistä juuri tämän nuoren sukupolven kohdalla, 20–30 vuotta sitten tehty evankeliointityö ei ole tavoittanut 80 % väestöstä, koska heitä ei ole ollut sillon vielä olemassa! Juuri nyt on tarve tavoittaa tämä nuori sukupolvi. Olemme sopineet nuorten kanssa, että rukoilemme ja paastoamme säännöllisesti, että Jumala ilmestyisi voimallisesti ja johdattaisi tätä evankeliointi -työtä, niin että voisimme voittaa sieluja Jeesukselle.

Evankelista -tiimi evankelioi Kampalan kaduilla ja järjestää kadun ihmisille hengellisiä kokouksia evankeliointi keskuksessamme. Nuoret tekevät myös aktiivista työtä kouluissa. He julistavat eri koulu kampuksilla evankeliumia toisille nuorille. Alueella, jossa keskus sijaitsee, on valtavasti ihmisiä, päihteiden käyttäjiä, rikollisuutta yms. Tämä alue tarvitsee kipeästi Jeesuksen Kristuksen veren voimaa ja evankeliumin valoa ja tätä valoa nuori tiimimme haluaa viedä Kampalan kaduille ja kujille.

Koulutamme näitä nuoria evankelistoja yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa. Toimimme yhteistyössä evankelistojen koordinoinnin suhteen pastori Isaac Sseyonjon ja HFM-seurakunnan kanssa. Kulut työstä tulevat evankeliointi keskuksen vuokraamisesta ja koordinointi kuluista. Kulut haluamme pitää minimaalisina, mutta tarvitsemme apua ja tukea, jotta voimme tehdä tätä työtä. Jos sinun sydämelläsi on mahdollistaa nuorten evankelistojen toimintaa Kampalassa, lähde auttamaan meitä siinä työssä.

Näkymme on mahdollistaa evankeliointityön tehokas koordinointi, jota ei isommassa mittakaavassa koordinoida puutteellisten resurssien vuoksi. Erittäin tärkeää on nuorten evankelistojen varustaminen terveeseen oppiin. Kampalassa on monenlaista opin tuulta ja myös menestysteologiaa. Haluamme opettaa näitä nuoria evankelistoja terveelle Jumalan Sanan pohjalle, että he itse tunnistaisivat nämä epäterveet hengelliset ilmiöt. Olemme järjestäneet työn niin, että voimme heitä auttaa, opettaa ja pitää yhteyttä säännöllisesti.

Työn kautta uskoon tulleet ohjataan hyviin paikallisiin seurakuntiin. Näkymme on auttaa tällä tavalla paikallisia seurakuntia kasvavaan ja tehdä läheistä yhteistyötä heidän kanssaan. Projekti on alkuvaiheessa ja seuraamme tarkasti mitä hedelmää työ tuottaa ja linjaamme työtä sen mukaan, kun näemme ja opimme miten evankeliointi työtä kannatta tehdä Kampalassa, tänä aikakautena. Rukoillaan Tämän työn puolesta!

Auta meitä auttamaan Kampalan ihmisiä. Tarvitsemme tukeasi, jotta voimme viedä evankeliumin valoa Kampalan pimeyteen. evankeliumi on parasta mitä voimme ihmisille antaa!

Tässä tiedot, kuinka voit tukea työtämme:

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry
(Uganda viite : 1122)

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

——————————————————————-

Gospel First Evangelism Center in Uganda 🇺🇬🇫🇮🙏

We have set up an Evangelism Center in Kampala, the capital of Uganda. The metropolitan area of ​​Kampala is home to almost 7 million people. Our center is a house located in a growing area of ​​downtown. The area is full of bars, clubs, drug users and lodges. In the backyard of the house there is a 0.5 acre yard suitable for meeting activities. The capital of Kampala is subject to tremendous population growth and there are many people in the city who should be reached by the gospel proclamation.

Our growing evangelism -team currently includes about 10 young people with an average age of just over 20 years. Uganda has the second youngest population in the world, 80% of Ugandans are under 30 years old. An avid young evangelist, Eric Testimony is our coordinator, in this project.

Uganda is experiencing a spiritual awakening precisely among this young generation, the evangelism work done 20-30 years ago has not reached 80% of the population! because they did not even exist back then! Right now there is a need to reach this young generation. We have agreed with the youth that we pray and fast regularly so that God will appear mightily and lead this evangelism -work, so that we can win souls to Jesus.

The Evangelism-team evangelizes the streets of Kampala and organizes revival -meetings for the people of the street at our evangelism center. Young people also work actively in schools. They preach the gospel to other youth on different school campuses. The area where the center is located has a huge number of people, drug users, criminals, etc. This area desperately needs the power of the blood of Jesus Christ and the light of the gospel and this light our young team wants to take to the streets and alleys of Kampala.

We train these young evangelists together with local congregations. We work together with Pastor Isaac Sseyonjo and the HFM Church to coordinate these evangelists. The cost of the work comes from renting the evangelism center and from coordinating costs. We want to keep costs to a minimum, but we still your need help and support to do this work. If it is in your heart to enable the activities of young evangelists in Kampala, come and help us in this work.

Our vision is to enable effective coordination of evangelism -work, that is not coordinated on a larger scale due to lack of resources. It is also very important to equip young evangelists with sound doctrine. Kampala has a wide range of winds of doctrine and also a prosperity -gospel. We want to teach these young evangelists the sound doctrine of God’s Word so that they themselves recognize these unhealthy spiritual phenomena. We have organized the work so that we can help, teach and keep in touch with them on a regular basis.

Those who have come to faith through work are directed to good local congregations. Our vision is to help local churches grow in this way and work closely with them. The project is in its infancy and we will closely monitor the fruits of the work and align the work as we see and learn how evangelism work is worth doing in Kampala, today. Let’s pray for this work!

Help us to help the people of Kampala. We need your support to bring the light of the gospel into the darkness of the streets of Kampala. the gospel is the best thing we can give to the people!

Here’s information on how you can support our work:

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry
(Uganda viite : 1122)

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

GOSPEL FIRST TYÖN KUULUMISIA:
(In English below)
Olemme saaneet tehdä monta lähetysmatkaa, evankelioida ja rakentaa julistustapahtumia vuonna 2021.

ISOT MISSIOT:
Tammikuun missio 2021 Tansania
Meillä oli missio -tapahtuma Dar Es Salaam. Saimme julistaa suurille ihmisjoukoille evankeliumia tammikuussa. Kokouksia oli noin 30. Pidimme seurakunta istutus projekteissa outreach -evankeliumin julistus tapahtumia musli-mi alueilla. Meillä oli monen sadan pastorin koulutus seminaari ja naisten seminaari, joissa saimme rohkaista paikallisia pastoreita ja naisia. Päätapahtuma oli 3 päivän missio -julistus tapahtuma. Meillä oli haasteita vesisateen vuoksi, mutta haasteista huolimatta noin toista sataa ihmistä tuli uskoon mission aikana. Saimme myös kastaa useita uskoon tulleita mission lopuksi Intian valtameressä.

Oli koskettavaa vierailla myös alueilla jossa meillä oli ollut missiotapahtumia vuonna 2020. Esim. Temeke -nimisellä alueella oli helluntaiseurakunta, jossa noin puolet seurakunnan jäsenistä oli vuonna 2020 missiotapahtumissa uskoon tulleita. Oli uskomatonta nähdä, kuinka seurakunnan vastuun kantajista yli puolet oli missiotapahtumassa uskoon tulleita ja nyt he jo kantoivat vastuuta seurakunnassa. Kiitos Jumalalle!

Helmikuun missio 2021 Uganda
Teimme helmikuussa missiomatkan Ugandaan. Meillä oli kymmenittäin vierailuja ja kokouksia. Missiomatkan tavoiter oli tehdä julistustapahtumia pääkaupungissa, Kampalassa. Kampalan metropolialueella väestömäärä on noin 6,75 miljoonaa ihmistä. Vierailimme eri seurakunnissa ja rohkaisimme uskovia. Isoin tapahtuma oli Worship House -seurakunnassa. Vierailimme tässä 5000 tuhannen jäsenen seurakunnassa ja evankeliumin julistus videoitiin ja lähetettiin TV-kanavilla ja sosiaalisessa mediassa sadoilletuhansille Ugandalaisille. Saimme olla mukana kehittämässä Itä-Afrikan mediatyötä. Teimme paikallisten kanssa yhteistyötä ja Tommy Collin oli matkalla mukana tuottamassa Worship Factor -nimistä ohjelmaa GOD TV:lle. Lahjoitimme Gospel First työn kautta langatonta mikrofoni -tekniikkaa Worship House -seurakunnan mediatyötä varten. Itä-Afrikassa sosiaalisen median käyttö kasvaa räjähdysmäisesti ja on tärkeää panostaa tähän työhön, median kautta Afrikassa tavoittaa valtavia ihmismassoja.

Huhtikuun missio 2021 Pakistan
Teimme huhtikuussa missiomatkan yhteen suureen Pakistanin kaupunkiin. Järjestimme myös evankeliumi -julistustapahtumia Ta-le-ban alueille. Julistus tilaisuuksia oli kymmenittäin, eri alueilla. Päätapahtuma keräsi tuhansittain ihmisiä. Noin kaksisataa ihmistä teki uskonratkaisun missiomatkan aikana.

Heinäkuun missio 2021 Tansania, Mbeay
Järjestimme todella suuren tapahtuman heinä, elokuun vaihteessa Mbeayssa, Tansaniassa. Tässä missiossa hyödynsimme myös paljon mediaa, TV:tä ja Radio kanavia. Järjestimme 1000 pastorin seminaarin mission yhteyteen. Koulutimme ja varustimme paikallisia hengellisiä työntekijöitä seminaarin kautta.
Järjestimme myös seurakunnassa työskenteleville naisille seminaari -koulutus päivän, johon osallistui noin 700 naista. Mission päätapahtuma oli kolme päiväinen ja saimme todella suuren ihmisjoukon paikan päälle, ihmismeren. Kymmeniä tuhansia ihmisiä osallistui tähän julistus tapahtumaan. Valtavat määrät ihmisiä reagoivat evankeliumiin ja 400 ihmistä rekisteröityi seurakuntiin ja kasteelle. Tavoitimme tämän kampanjan kautta kymmeniä ja kymmeniä tuhansia ihmisiä evankeliumilla. Vierailimme myös samalla reissulla Dar Es Salamissa muslimi alueiden seurakuntaistutus projekteissa.

Syyskuun missio 2021 Pakistan
Pakistanissa olimme todella isoissa tapahtumissa mukana. Pää julistus tapahtuma oli Pakistanin yksi suurimpia julistustapahtuma kokoontumisia, kymmeniä tuhansia ihmisiä. Pää tapahtuman lisäksi oli lähes kymmenen isoa tapahtumaa, jotka tavoittivat tuhansittain ihmisiä evankeliumin julistuksella. Saimme tapahtumiin myös poliitikkoja ja näkyvyyttä. Tapahtumia tällä missio matkalla oli n. 40 ja pidimme myös syrjäisillä sivu kylillä evankeliumin julistus tapahtumia, jotka tavoittivat parhaimmillaan n. 500-700 ihmistä, jopa enemmänkin. Satoja ihmisiä tuli uskoon ja saimme iloksemme osallistua opetuslapseutus prosessiin ja kastaa lähes sata pakistanilaista ennen lähtöä takaisin Suomeen.

Evankelistatyö Pakistan
Olemme palkanneet ”Gideon” (nimi muutettu) nimisen evankelistan työhön Pakistaniin. Hän on nuori alle 30-vuotias innokas evankelista, joka on joka kuukausi voittanut sieuja Jeesukselle ja kastanut uskoon tulleita. Tornion helluntaiseurakunta tukee pienesti tätä työmuotoa. Koulutamme evankelistoja viikoittain Suomesta käsin.

Olemme juuri syyskuussa aloittaneet myös naisten parissa tehtävän työn. Alle 30-vuotias ”Mona” alkaa vetämään Gospel Firstin kautta tehtävää naisten työtä. Odotamme innolla, että saamme naisten työn käynnistettyä ja voimme alkaa tavoittamaan Pakistanilaisia naisia evankeliumilla.

Evankelistatyö Uganda
Olemme avanneet evankeliointi keskuksen Ugandan pääkaupunkiin, Kampalaan elokuussa 2021. Kaupungin keskustassa oleva pieni talo toimii evankelistojen kokouspaikkana, johon haetaan kadulta ihmisiä ja heille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan syötävää ja pidetään hengellisiä tilaisuuksia. Tiimimme koostuvat noin 20 vuotiaista evankelistoista, joita on tällä hetkellä noin 10. Koulutamme säännöllisesti evankelistoja ja teemme työtä sen eteen, että saisimme Kampalan alueen evankeliointi työn järjestelmälliseksi yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa.

Katutyö Suomi
Olemme kiertäneet kesäkauden ympäri Suomen kaupunkeja ja katuja. Kotka, Porvoo, Espoo, Turku, Helsinki, Vantaa ovat paikkoja joissa olemme järjestäneet usein katuevankeliointi tapahtumia. Olemme tehneet katutapahtumia myös Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa tänä vuonna. Tänä vuonna olemme useasti käyneet evankelioimassa Kontulassa, sekä Piritorilla, jotka ovat Suomen huume myynnin keskuspaikkoja ja hyviä evankeliointi paikkoja. Olemme viikoittain evankelioineet ja jakaneet hengellistä materiaalia kaduilla. Kesän aikana kymmenittäin ihmisiä on tehnyt uskon ratkaisuja katutapahtumissa.

Kirjallisuustyö
Olemme jakaneet Avaimet -kirjoja ja Pelosta vapaaksi -kirjoja useita satoja ilmaiseksi katutapahtumissa. Olemme painattaneet myös 1000kpl Urdun -kielisiä Avaimet -kirjoja Pakistanin opetuslapseus materiaaliksi, ilmaiseksi annettaviksi. Tämä on ollut yksi evankelioinnin työkalu.

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

————————————————————-

GOSPEL FIRST REPORT:

We have make many missions, evangelize, and build proclamation events in 2021.

BIG MISSIONS:

January 2021 Mission to Tanzania:
We had a mission event in Dar Es Salaam. We were able to proclaim the gospel to a large crowd in January. There were about 30 meetings that we did during this mission. We were part of the church plantation projects and we had gospel outreach -events in Muslim areas. We had a training seminar for many hundred pastors and a women’s seminar where we got to encourage local pastors and women. The main event was a 3-day mission crusade. We had challenges because of the rain, but despite the challenges, more than hundred people came to faith during this mission. We also baptize several new believers at the end of the mission in the Indian Ocean.

It was a touching to visit areas where we had had events in 2020. For example, in the area called Temeke, there was a Pentecostal church where about half of the memebers had come to faith in the events in 2020. It was incredible to see the members that had come to faith in the event, that now they were already taking responsibility in the church. Thank God!

February 2020 Mission to Uganda:
We made a mission trip to Uganda in February. We had dozens of visits and meetings. The goal of the mission trip was to make proclamation events in the capital, Kampala. The Kampala metropolitan area has a population of about 6.75 million people. We visited different congregations and encouraged believers. The biggest event was at Worship House Church. We visited this 5,000- members congregation and the proclamation of the gospel was videotaped and broadcast on TV channels and social media to hundreds of thousands of Ugandans. We tried to help to develop media work in East Africa. We collaborated with the locals and Tommy Collin produce a program called Worship Factor for GOD TV in this mission trip. Through the work of Gospel First, we donated wireless microphone technology for media work at Worship House Church. In East Africa, the use of social media is growing exponentially and it is important to invest in this work, because through the media in Africa, it is possible to reach huge masses of people.

April Mission 2021 Pakistan:
In April, we made a mission trip to one major city in Pakistan. We also organized gospel proclamation events in the Ta-le-ban areas. We had more than dozen happenings in different regions. The main event gathered thousands of people. About two hundred people made the decision to follow Jesus, during this mission trip.

July 2021 Mission to Tanzania, Mbeya:
We had a really big event in July, at the end of August in Mbeya, Tanzania. In this mission, we use a lot of media, TV and Radio channels. We organized a seminar for 1,000 pastors. We trained and equipped local spiritual workers through this seminar.
We also organized a seminar training day for women, working in the Church, which was attended by about 700 women. The main event of the mission was a three days long crusade where we got a really large crowd, it looked like a sea of people. Tens of thousands of people attended this proclamation event. Huge numbers of people responded to the gospel and 400 people signed up for churches registration and baptism. Through this campaign, we reached tens and tens of thousands of people with the gospel. We also visited during the same trip Dar Es Salaam mus-lim areas churches and church planting projects.

September 2021 Mission to Pakistan:
In Pakistan, we were involved in really big events. The main declaration event was one of Pakistan’s largest declaration gatherings, with tens of thousands of people. In addition to the main event, there were nearly ten major events that reached thousands of people with the proclamation of the gospel. Also Pakistani politicians showed visibility at the events. The number of events on this mission trip was about 40. We also went to remote side villages with gospel proclamation events that reached in the best cases about 500-700 people. Hundreds of people came to faith and we were delighted to participate in the discipleship process and baptize nearly a hundred Pakistanis before leaving to Finland.

Evangelism work in Pakistan:
We have hired an evangelist named “Gideon” (name changed) to work in Pakistan. He is a young, passionate evangelist under the age of 30 who has won souls for Jesus every month and baptized those who have come to faith. The Tornio Pentecostal Church gives a little support for this work. We train Pakistani evangelists weekly based from Finland.

We have also just started working among women in September 2021. “Mona” (she is under 30 years of age) is starting to organize women’s work through Gospel First. We look forward to the start of women’s work and to reach Pakistani women with the gospel.

Evangelism work in Uganda:
We have opened an evangelism center in the Ugandan capital, Kampala, in August 2021. The small house in the city center serves as a meeting place for evangelists, where people are brought from the street this house serves as a place to hold gospel proclamation events. Our teams consist of evangelists who are about 20 years old. There are currently about 10 evangelists in the team. We regularly train these evangelists and try to coordinate to make evangelism work in the Kampala area systematic, together with local congregations.

Evangelism Street work Finland:
We have toured Finnish cities and streets throughout the summer season. Kotka, Porvoo, Espoo, Turku, Helsinki, Vantaa are places where we have often organized street evangelism events. We have also done street events in Southern Ostrobothnia and Lapland this year. This year, we have frequently visited Kontula, as well as Vaasanaukio, which are the centers of drug sales in Finland and good places for evangelism. We have evangelized and distributed spiritual material on the streets on a weekly basis. During the summer, dozens of people have made the step of faith to follow Jesus during street events.

We have told high school students about missionary work organized by the Pentecostal Church Service.

Books:
We’ve distributed the “Avaimet” books and the “ Pelosta vapaaksi” books to several hundred for free at street events. We have also printed 1000 copies of the “Avaimet” book, translated in Urdu. This is a good Pakistani Discipleship material, it’s been provided free of charge. This is one of our tools of evangelism in Pakistan.

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Israelin Toivo ry:n Lähetysjuhla lauantaina 16.10.2021 klo 13-15

Tervetuloa mukaan!

Malmin Työväentalo,
Takaniitynkuja 9,
Helsinki

Porvoo, Taivas on auki -ilta 14.10 klo 18.
Seurakunnan Lähetyspastori Arto Boa julistaa Sanaa Taivas on auki -illassa torstaina 14.10 klo 18. Tilaisuudessa ylistystä, Orvo Berg ja esirukouspalvelu.

Tervetuloa mukaan!

Tilaisuus pidetään Missionskyrkanin tiloissa Rauhankatu 37:ssä

🎁❤️✝️ Viola haastaa meitä siihen, että tehtäisiin tänä vuonna paljon lahjoja Operaatio Joulun Lapsi -projektin kautta! 🎁🎄Jos et itse voi tehdä pakettia, voit käydä tekemässä virtuaali paketin Patmoksen sivuilla:

Viola Boa innostuu koulunkäynnistä, lähetysmatkoista ja siitä, kun saa ilahduttaa lapsia Operaatio Joulun Lapsi -paketeilla.

Aloitin tänä syksynä yläkoulun, ja se on todella tosi kivaa. Tykkään oikeastaan ​​kaikesta: oppitunneista, tauoista ja ruokailuista. Liikka on lempiaineeni, mutta kaikista kivointa on kuitenkin kaverit.

Käyn Espoon kristillistä koulua. Näin syksyllä meille jaetaan koulussa operaatio Joulun Lapsi -pahvilaatikoita, ja kaikki halukkaat saavat tehdä lahjoja köyhyydessä eläville lapsille. Minä ja siskoni Erica olemme tehneet paketteja kaksi- kolmevuotiaasta asti. Tänä syksynä olimme myös Patmoksen videolla, jossa kerrotaan lahjapakettien valmistuksesta.

Parasta pakettien tekemisessä on se, että voi tehdä jonkun lapsen iloiseksi. Olen katsellut kuvia lahjan saaneista lapsista, ja on ollut suloista nähdä, kuinka erityisiä lahjat heille ovat. Kaikki lapset ansaitsisivat ainakin yhden lahjan jouluna.

Teimme perheenä viime jouluna yli sata pakettia myös Tansaniaan, jonne isäni Arto teki evankeliointimatkan Gospel First International -jarjestön kanssa. Laitoimme paketteihin hyvin samanlaisia ​​tavaroita kuin OJL-paketteihinkin: saippuaa, leluja ja tarroja.

Vanhempani tekevät paljon lähetys- matkoja, ja olen saanut olla joillakin niistä mukana. Olisi kivaa tehdä aikuisenakin lähetystyötä. Muuten unelmoin perusjutuista: siitä, että löytäisin hyvän työn, saisin paljon kavereita ja elämä menisi hyvään suuntaan.

Usko, rukous ja Raamatun lukeminen ovat minulle tosi tärkeitä. Olen uskonut Jeesukseen pienestä pitäen, ja viime toukokuussa kävin kasteella siskoni ja kahden ystäväni kanssa.

Rukous rauhoittaa, jos tapahtuu jotakin yllättävää. Myös musiikki auttaa rauhoittumaan.

Olen kiitollinen aika lailla kaikesta. Minulla on hyvä koti, isosisko ja vanhemmat, jotka auttavat, jos tulee jokin hätä. Olen saanut hyvän elämän.

RV -Elina Rautio-
Patmos Lähetyssäätiö

Gospel First ry on yhteiskristillinen lähetysjärjestö joka toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Markuksen evankeliumissa, luvussa 16 Jeesus sanoo: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille”. Jeesuksen antama toiminta malli on yksinkertainen, menkää ja julistakaa. Tämä on Jumalan antama lähetystyö -mallin ydin ja tämä käsky on yhä voimassa, tänä päivänäkin. Länsimaissa nykypäivän lähetystyön painopiste on siirtynyt yhä enemmän projektiluonteiseksi ja kehitysyhteistyö -painotteiseksi. Tämän vuoksi nyt on suuri tarve julistus painotteiselle lähetystyö -toiminnalle. Maapallollamme on enemmän ihmisiä kuin koskaan ja heistä suurin osa on alle 30 vuotiaita, näille ihmisille evankeliumi ei ole hyvä uutinen, jos he eivät koskaan kuule sitä. Siksi on tarve toimia!

Olemme viime vuosina nähneet hyväksi toiminta malliksi rakennetut missiot, jossa yhdistetään evankeliointi ja julistustyö. Raamatusta ymmärrämme, että Jumalalla on missio viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Miten tämä onnistuu? Tämä onnistuu toteuttamalla Jeesuksen antamaa missio-ohjetta: ” ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille” (Mark. 16:15)

Me haluamme mennä, me haluamme julistaa, tätä missiota haluamme Gospel First –järjestönä toteuttaa. Nyt on elonkorjuun aika!

Ettekö sano: ”Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu? Katso, minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. (Joh. 4:35)

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Pakistan 🇵🇰 we had a huge crusade just before departure to Finland. Pr Hamid did great work and organized this crusade that gathered thousands of people. I can just say Wow! 🤩

We have been preaching 16 days, in several crusade. The biggest mega crusade was gathering 20 thousands + people. We have impacted tens of thousands of people in this mission trip! Pakistan is experiencing a rapid change and many are responding to the Gospel. ✝️🇵🇰❤️☺️🔥🙏🙌