Kategoria: UAGANDA/UGANDA

Gospel First Evankeliointi keskus Ugandaan 🇺🇬🇫🇮🙏(In English below ⬇️ )

Olemme aloittaneet evankeliointi keskus -työn Ugandan pääkaupungissa Kampalassa. Kampalan metropoli alueella asuu lähes 7 miljoonaa ihmistä. Keskuksemme on talo, joka sijaitsee keskustan kasvavalla alueella. Alue on täynnä baareja, klubeja, huumeiden käyttäjiä ja halpoja majoitus -keskuksia. Talon takapihalla on 0,5 hehtaarin piha-alue, joka soveltuu julistus ja kokous toimintaan. Kampalan pääkaupunki on valtavan väestökasvun kohteena ja kaupungissa on paljon ihmisiä, jotka pitäisi tavoittaa evankeliumilla.

Kasvavaan evankelista tiimiimme kuuluu tällä hetkellä noin 10 nuorta, joiden keski-ikä on hieman yli 20 vuotta. Ugandassa on maailman toiseksi nuorin väestö, 80 % Ugandalaisista on alle 30-vuotiaita. Innokas nuori evankelista Eric Testimony on puuhamiehenä ja koordinaattorinamme, tässä hankkeessa. Uganda on kokemassa hengellistä heräämistä juuri tämän nuoren sukupolven kohdalla, 20–30 vuotta sitten tehty evankeliointityö ei ole tavoittanut 80 % väestöstä, koska heitä ei ole ollut sillon vielä olemassa! Juuri nyt on tarve tavoittaa tämä nuori sukupolvi. Olemme sopineet nuorten kanssa, että rukoilemme ja paastoamme säännöllisesti, että Jumala ilmestyisi voimallisesti ja johdattaisi tätä evankeliointi -työtä, niin että voisimme voittaa sieluja Jeesukselle.

Evankelista -tiimi evankelioi Kampalan kaduilla ja järjestää kadun ihmisille hengellisiä kokouksia evankeliointi keskuksessamme. Nuoret tekevät myös aktiivista työtä kouluissa. He julistavat eri koulu kampuksilla evankeliumia toisille nuorille. Alueella, jossa keskus sijaitsee, on valtavasti ihmisiä, päihteiden käyttäjiä, rikollisuutta yms. Tämä alue tarvitsee kipeästi Jeesuksen Kristuksen veren voimaa ja evankeliumin valoa ja tätä valoa nuori tiimimme haluaa viedä Kampalan kaduille ja kujille.

Koulutamme näitä nuoria evankelistoja yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa. Toimimme yhteistyössä evankelistojen koordinoinnin suhteen pastori Isaac Sseyonjon ja HFM-seurakunnan kanssa. Kulut työstä tulevat evankeliointi keskuksen vuokraamisesta ja koordinointi kuluista. Kulut haluamme pitää minimaalisina, mutta tarvitsemme apua ja tukea, jotta voimme tehdä tätä työtä. Jos sinun sydämelläsi on mahdollistaa nuorten evankelistojen toimintaa Kampalassa, lähde auttamaan meitä siinä työssä.

Näkymme on mahdollistaa evankeliointityön tehokas koordinointi, jota ei isommassa mittakaavassa koordinoida puutteellisten resurssien vuoksi. Erittäin tärkeää on nuorten evankelistojen varustaminen terveeseen oppiin. Kampalassa on monenlaista opin tuulta ja myös menestysteologiaa. Haluamme opettaa näitä nuoria evankelistoja terveelle Jumalan Sanan pohjalle, että he itse tunnistaisivat nämä epäterveet hengelliset ilmiöt. Olemme järjestäneet työn niin, että voimme heitä auttaa, opettaa ja pitää yhteyttä säännöllisesti.

Työn kautta uskoon tulleet ohjataan hyviin paikallisiin seurakuntiin. Näkymme on auttaa tällä tavalla paikallisia seurakuntia kasvavaan ja tehdä läheistä yhteistyötä heidän kanssaan. Projekti on alkuvaiheessa ja seuraamme tarkasti mitä hedelmää työ tuottaa ja linjaamme työtä sen mukaan, kun näemme ja opimme miten evankeliointi työtä kannatta tehdä Kampalassa, tänä aikakautena. Rukoillaan Tämän työn puolesta!

Auta meitä auttamaan Kampalan ihmisiä. Tarvitsemme tukeasi, jotta voimme viedä evankeliumin valoa Kampalan pimeyteen. evankeliumi on parasta mitä voimme ihmisille antaa!

Tässä tiedot, kuinka voit tukea työtämme:

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry
(Uganda viite : 1122)

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

——————————————————————-

Gospel First Evangelism Center in Uganda 🇺🇬🇫🇮🙏

We have set up an Evangelism Center in Kampala, the capital of Uganda. The metropolitan area of ​​Kampala is home to almost 7 million people. Our center is a house located in a growing area of ​​downtown. The area is full of bars, clubs, drug users and lodges. In the backyard of the house there is a 0.5 acre yard suitable for meeting activities. The capital of Kampala is subject to tremendous population growth and there are many people in the city who should be reached by the gospel proclamation.

Our growing evangelism -team currently includes about 10 young people with an average age of just over 20 years. Uganda has the second youngest population in the world, 80% of Ugandans are under 30 years old. An avid young evangelist, Eric Testimony is our coordinator, in this project.

Uganda is experiencing a spiritual awakening precisely among this young generation, the evangelism work done 20-30 years ago has not reached 80% of the population! because they did not even exist back then! Right now there is a need to reach this young generation. We have agreed with the youth that we pray and fast regularly so that God will appear mightily and lead this evangelism -work, so that we can win souls to Jesus.

The Evangelism-team evangelizes the streets of Kampala and organizes revival -meetings for the people of the street at our evangelism center. Young people also work actively in schools. They preach the gospel to other youth on different school campuses. The area where the center is located has a huge number of people, drug users, criminals, etc. This area desperately needs the power of the blood of Jesus Christ and the light of the gospel and this light our young team wants to take to the streets and alleys of Kampala.

We train these young evangelists together with local congregations. We work together with Pastor Isaac Sseyonjo and the HFM Church to coordinate these evangelists. The cost of the work comes from renting the evangelism center and from coordinating costs. We want to keep costs to a minimum, but we still your need help and support to do this work. If it is in your heart to enable the activities of young evangelists in Kampala, come and help us in this work.

Our vision is to enable effective coordination of evangelism -work, that is not coordinated on a larger scale due to lack of resources. It is also very important to equip young evangelists with sound doctrine. Kampala has a wide range of winds of doctrine and also a prosperity -gospel. We want to teach these young evangelists the sound doctrine of God’s Word so that they themselves recognize these unhealthy spiritual phenomena. We have organized the work so that we can help, teach and keep in touch with them on a regular basis.

Those who have come to faith through work are directed to good local congregations. Our vision is to help local churches grow in this way and work closely with them. The project is in its infancy and we will closely monitor the fruits of the work and align the work as we see and learn how evangelism work is worth doing in Kampala, today. Let’s pray for this work!

Help us to help the people of Kampala. We need your support to bring the light of the gospel into the darkness of the streets of Kampala. the gospel is the best thing we can give to the people!

Here’s information on how you can support our work:

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry
(Uganda viite : 1122)

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

It was amazing to visit Worship House -church in Kampala. In this church, there is thousands of members. It’s the one of the fastest growing churches in Uganda. Through its daily programs, Sunday services, branch network, social media platforms and annual events such as the worship night, campus move and the students’ ministry, The Worship House reaches to over 50,000 people globally, revealing the heart of Christ to them!

GOSPEL FIRST – UGANDA

GOSPEL FIRST – UGANDA

GOSPEL FIRST UGANDA 🇺🇬

    Syyskuussa 2019 olemme julistamassa, evankeliumia tapahtumissa Ugandan pääkaupungin alueella Kampalassa, jos Herra suo ja kaikki etenee suunnitellusti. Yliopistomaailmassa on menossa suuri herätys ja olemme innoissamme päästessämme syyskuussa julistamaan evankeliumia kaikille Kampalan yliopisto -kampuksille, tämä on ihmeellistä! Saamme julistaa evankeliumia kaikille Ugandan yliopisto-opiskelijoille, koska kaikki Ugandan yliopistot on keskitetty Kampalaan. Vierailemme myös eri seurakunnissa Kampalan alueella. Missio huipentuu 27.9.2019 suureen Crusade tapahtumaan. Tutustumme Ugandassa pastori Michael Kimulin johtamaan Christian Discipleship ministries -työhön. CDMI tekee monimuotoista evankeliumin työtä niin Ugandassa kuin ympäri maailman. Toimimme yhteistyössä ylistyspastori Isaac Ssenyonjon kanssa, joka johtaa Youth Revival Movement -toimintaa Ugandassa. Ugandassa on noin pyöristettynä 40 miljoonaa ihmistä ja heistä noin 80 prosenttia on alle 30 vuotiaita. Tämä kertoo että työtä on paljon, kokonainen sukupolvi on tavoitettava evankeliumin julistuksella. Tämä tilanne on myös muissa Afrikan maissa.

Meillä on näky Gospel First -järjestön työn kautta tavoittaa heitä evankeliumin ilosanomalla.🙌🙏

     In September 2019, if God allows, we are going to proclame the gospel at various events in Kampala, the capital of Uganda. There is a great revival in the university’s world and we are excited to be part of this and have the possibility to release the gospel for Kampala University campuses in the coming September: this is amazing! We will be able to proclaim the gospel to the university’ students of Uganda, for the fact they are centralized in Kampala. We will also visit various churches in the Kampala area. The mission culminates on September 27th with a major Crusade event. In Uganda, we will get to know also Christian Discipleship Ministries, headed by Pastor Michael Kimuli. The gospel work of CDMI is based on various projects, both in Uganda and around the world. We work with Pastor Isaac Ssenyonjo, who runs the Youth Revival Movement in Uganda. In Uganda, there are around 40 million people and about 80% of them are under 30 years of age. This fact tells us that there is a lot of work, a whole generation must be reached with the gospel declaration. This is the situation in all Africa.

It’s a honorable call to be part on this and to be able to reach those people with the gospel news.🙌🇺🇬❤️🙏