Päivä: 19.1.2022

Espoon Helluntaiseurakunta
Sunnuntaina 23.1.2022 Jumalanpalvelus klo 11
Puhe Arto Boa. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoa toiminnasta ja järjestelyistä:
https://www.espoohsrk.fi/2020/06/24/johtoryhman-tiedote-24-6/

News from Eric:

Gospel First missions – Uganda
We managed to visit a slum area in Kampala and we tried to share the love of God with them by preaching the word of God,giving them Food,clothes and soap as we tell them God knows all their challenges and he has a good plan for them.
Thank you God 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 and we give back the Glory to you for everything that was done.

Mark 16:15

It’s our Aim
Let’s preach the word of God and win souls to Jesus Christ.

Gospel First Pakistan 🇵🇰 (👇Suomeksi alla 🇫🇮)
We are organizing mission to Pakistan. September 2021 we had a great mission trip to Pakistan and we could reach more than 40 thousand people, all the outreach -meetings counted together. Pictures below is from the biggest crusade we had.

February we are going again to Pakistanin. At the moment we are organizing this coming Mega Crusade in of of the major cities in Pakistan. We are targeting tens of thousands of people to this crusade. We also gonna do many outreach -happenings and Leaders conferences, for the church leaders. Also Jukka and Minna from the Pentecostal church of Tornio, who are Gospel First Pakistan -work coordinators are coming with us to train and equip our local Gospel First evangelists. We have two 23 years old Gospel First -evangelist working to win souls in Pakistan.

We need our help to build up this big mission in Pakistan. Infrastructure for this kind of gospel campaign is costing and we need financial support to build this big Gospel campaign to Pakistan. We believe, that now is the moment! We don’t know how much time we have before Jesus is coming back, but in the meanwhile we really need to work hard to win souls to Jesus Christ!

In December we could buy a projector to evangelist Simeon. Now he can show Jesus films to children and use the projector in villages.

Evangelist Mona got a new smartphone and this is a great tool for the zoom -teaching, that we do from Finland.

We took a part as Gospel First ministry of the Christmas gifts costs for the children and Gideon and Mina delivered them.

We are organizing a mega crusade to Pakistan in February. We are planning to reach tens of thousands of Pakistani people with Gospel proclamation, we need our help! Help us to organize these events!

Last time we organized this meetings, many gave their lives to Jesus! And we could baptize more than hundred people before leaving to Finland.

Since the spring, we have supported a young evangelist named “Gideon” (name changed). He is an evangelist under the age of 30 who has eagerly won souls to Christ every month. We have visited the areas where he works. He, for example, works with a church planting in the mus-limi area. I got to visit this area in the previous mission trip. He leads youth work in several congregations and organizes Outreach events to reach non-believers.

Now, in faith, in October 2021 we have wanted to take additional responsibility for the situation in Pakistan. We wanted to expand our work with women and we blessed another Gospel First evangelist in Pakistan. This young woman named “Mona” is under 25 and has just graduated from university. She will begin coordinating the evangelism -work among the women. We are glad that now we can reach both, men and women! Praise the Lord!

During the last trip, a local church-work-supporter gave us a small office-space from his business apartment, where we can have a Gospel First Mission Center. This is a really great thing, that together with the locals we can better coordinate our evangelism work in the different districts.

We need your help so that we can do powerful evangelism work in Pakistan. We need support for our work. All the work takes place through a first-hand connection. We know people that we are working with and teach them weekly. They report on the work to us weekly basis.

MORE INFORMATION
Minna Karhunen:
Minnaliisa2011@gmail.com

info@g1international.fi

Gospel First ry

TUE LÄHETYSTYÖTÄ/ SUPPORT US:
Tilinumero Op:
FI23 5542 2320 4252 00
Suurin tarve/
(Pakistanin työn viite 7799)

MobilePay 61466
(Suurin tarve)

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

——————————————————————————

Gospel First Pakistan 🇵🇰
Järjestämme parhaillaan missiota Pakistaniin. Syyskuussa 2021 meillä oli edellisen kerran lähetysmatka Pakistaniin ja pystyimme tavoittamaan yli 40 tuhatta ihmistä evankeliumin julistuksella, kaikki ulko -kokoukset laskettuna yhteen. Alla olevat kuvat ovat suurimmasta missio -tapahtumasta.

Helmikuussa 2022 lähdemme taas Pakistaniin. Tällä hetkellä järjestämme tätä tulevaa missio tapahtumaa yhteen Pakistanin suurimmista kaupungeista. Kohdistamme tämän tapahtuman suunnitteluun paljon voimavaroja ja tavoitteemme on saada kymmeniä tuhansia ihmisiä tulemaan suurimpaan julistus -tapahtumaamme. Tulemme myös järjestämään monia outreach -tapahtumia ja pastoreiden konferensseja seurakunnan johtajille. Myös Jukka ja Minna Tornion helluntailaisseurakunnasta, jotka ovat Gospel First Pakistan -työkoordinaattorit, tulevat kanssamme kouluttamaan ja varustamaan paikallisia Gospel First -evankelistojamme. Meillä on kaksi 23-vuotiasta Gospel First -evankelistaa, jotka työskentelevät ahkerasti voittaakseen sieluja Pakistanissa.

Tarvitsemme apuamme rakentaaksemme tätä suurta Missiota Pakistanissa. Infrastruktuuri tällaiselle evankeliumikampanjalle maksaa, ja tarvitsemme taloudellista tukea rakentaaksemme tämän suuren evankeliumikampanjan Pakistaniin. Uskomme, että nyt on oikea hetki! Emme tiedä kuinka kauan meillä on aikaa, ennen kuin Jeesus tulee takaisin, mutta sillä välin, odottaessamme Häntä takaisin, meidän on todella tehtävä lujasti töitä voittaaksemme sieluja Jeesukselle Kristukselle!

Joulukuussa pystyimme ostamaan projektorin evankelista Simeonille. Nyt hän voi näyttää Jeesus-elokuvia lapsille ja käyttää projektoria kylissä.

Evankelista Mona sai uuden älypuhelimen ja tämä on loistava työkalu zoom-opetukseen, jota teemme Suomesta käsin.

Osallistuimme Gospel First -työn kautta lasten joululahjojen kuluihin ja Gideon ja Mina toimittivat ne perille.

Olemme keväästä lähtien tukeneet nuorta evankelistaa nimeltä ”Gideon” (nimi muutettu). Hän on alle 30-vuotias evankelista, joka on innokkaasti voittanut sieluja Kristukselle joka kuukausi. Olemme vierailleet alueilla, joilla hän työskentelee. Hän esimerkiksi työskentelee kirkonistutuksen parissa mus-limi-alueella. Sain vierailla tällä alueella edellisellä lähetysmatkalla. Hän johtaa nuorisotyötä useissa seurakunnissa ja järjestää Outreach-tapahtumia tavoittaakseen ei-uskovia.

Lokakuussa 2021 olemme halunneet ottaa lisävastuuta Pakistanin tilanteesta. Halusimme laajentaa työtämme naisten kanssa ja siunasimme toista Gospel First -evankelistaa Pakistanissa. Tämä nuori nainen nimeltä ”Mona” on alle 25-vuotias ja juuri valmistunut yliopistosta. Hän aloittaa evankeliointityön koordinoinnin naisten keskuudessa. Olemme iloisia, että nyt voimme tavoittaa sekä miehet että naiset! Ylistäkää Herraa!

Edellisellä matkalla paikallinen kirkon työn -tukija antoi meille pienen toimistotilan liikehuoneistostaan, jossa voimme pitää Gospel First Mission -keskusta. Tämä on todella hieno asia, että voimme yhdessä paikallisten kanssa koordinoida paremmin evankeliointityötämme eri alueilla.

Tarvitsemme apuasi, jotta voimme tehdä voimakasta evankelioimistyötä Pakistanissa. Tarvitsemme tukea työhömme. Kaikki työ tapahtuu ensikäden yhteyden kautta. Tunnemme ihmiset, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

LISÄÄ TIETOA
Minna Karhunen:
Minnaliisa2011@gmail.com

info@g1international.fi

Gospel First ry

TI LÄHETYSTYÖTÄ/ TUKE MEIDÄT:
Tilinumero Op:
FI23 5542 2320 4252 00
Suurin tarve/
(Pakistanin työn viite 7799)

MobilePay 61466
(Suurin tarve)

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Soihtukirkko Kotka ✝️🇫🇮🙏
Kiitos Soihtukirkolle ja Hannu ja Lea Haapaluomalle ja Arto ja Riina Björkmanille ja kaikille seurakuntalaisille! Oli virkistävä vierailla Carlo Polon kanssa Kotkassa! Herra on hyvä ja evankeliumissa on Jumalan voima! ✝️🔥🙌🙏

The Gospel First International is a Christian missionary organization that puts work into action to fulfill the great commission. In the Gospel of Mark, in chapter 16 Jesus says, “Go into all the world, and preach the gospel to all creatures”. The mode of action given by Jesus is simple, go and proclaim. This is the core of God’s missionary model, and this commandment is still valid today.

The focus of today’s missionary work has become increasingly project-oriented and development-oriented. There is a great need for mission work that is based on the gospel proclamation. There are more people on our planet than ever and most of them are under 30 years of age, for these people the Gospel is not good news if they never hear it. That’s why there is a need for action!

In recent years, we have organized missions that combine evangelism and proclamation, and this have work out amazingly and this is what we want to do! We understand from the Bible that God has a mission to take the Gospel into all the world. How does this work? This is accomplished by going and proclaiming the Gospel. The mission statement given by Jesus is: “Go into all the world and preach the gospel to all creatures” (Mark.16: 15) This is the core work that we want to do with the “Gospel First” -organization. Now is great harvest time!

Do you not say, “There are yet four months, then comes the harvest”? Look, I tell you, lift up your eyes, and see that the fields are white for harvest. (Joh. 4:35)

To support our mission:

www.g1international.fi

Next gospel campaign Pakistan, February 2022
Our target for this campaign is to reach tens of thousands of Pakistani and preach gospel to them!

——————————————————————————

Gospel First ry on yhteiskristillinen lähetysjärjestö joka toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Markuksen evankeliumissa, luvussa 16 Jeesus sanoo: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille”. Jeesuksen antama toiminta malli on yksinkertainen, menkää ja julistakaa. Tämä on Jumalan antama lähetystyö -mallin ydin ja tämä käsky on yhä voimassa, tänä päivänäkin.

Länsimaissa nykypäivän lähetystyön painopiste on siirtynyt yhä enemmän projektiluonteiseksi ja kehitysyhteistyö -painotteiseksi. Tämän vuoksi nyt on suuri tarve julistus painotteiselle lähetystyö -toiminnalle. Maapallollamme on enemmän ihmisiä kuin koskaan ja heistä suurin osa on alle 30 vuotiaita, näille ihmisille evankeliumi ei ole hyvä uutinen, jos he eivät koskaan kuule sitä. Siksi on tarve toimia! Olemme viime vuosina nähneet hyväksi toiminta malliksi rakennetut missiot, jossa yhdistetään evankeliointi ja julistustyö.

Raamatusta ymmärrämme, että Jumalalla on missio viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Miten tämä onnistuu? Tämä onnistuu toteuttamalla Jeesuksen antamaa missio-ohjetta: ” ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille” (Mark. 16:15) Me haluamme mennä, me haluamme julistaa, tätä missiota haluamme Gospel First –järjestönä toteuttaa. Nyt on elonkorjuun aika!

Ettekö sano: ”Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu? Katso, minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. (Joh. 4:35)

Olemme aloittaneet lähetys/missio -työn Gospel First ry:nä vuonna 2019. Teemme työtä koko sydämisesti ja olemme saaneet johdattaa isoja ihmismääriä Jeesuksen luokse. Voimme tehdä vielä enemmän, jos autat meitä. Saisimme tehtyä tehokkaita evankeliumin -julistus tapahtumia ja voisimme viedä pelastuksen sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta kadotetuille sieluille.

Ettekö sano: ’Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu’? Katso, minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. (Joh. 4:35)

Seuraava missio tapahtuma, johon tarvitsemme apuasi:

Pakistan, Helmikuu 2022. Järjestämme missio tapahtumaa, jonka tavoitteena on julistaa evankeliumi kymmenille tuhansille Pakistanilaisille Helmikuussa 2022.

Jos haluat tukea lähetystyötämme:
Kannatustili Op:

FI23 5542 2320 4252 00
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa: RA/2021/151Poliisihallitus Arpajaishallinto

Gospel First ry – Y tunnus: 3083801-5

Kiitos sinulle! Arto Boa & Gospel First -tiimi

Kotka lauantai 15.1.2022 klo 18 ☺️🇫🇮🙏
Viikkojuhla, Soihtukirkko Arto Boa ja Carlo Polo.
Mäkeläntie 2, 48300 Kotka Tervetuloa mukaan!